Ondersteuning en begeleiding

Het volgen van de ontwikkeling

Niet elke leerling is een gemiddelde leerling. Er zijn ook kinderen, die minder goed meekomen in de groep of die moeite hebben met concentratie, werkorganisatie of faalangstig zijn of kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden. Daarom heeft een kind soms extra aandacht, extra begeleiding nodig. Onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen noemen we: PASSEND ONDERWIJS. In hoofdstuk 8 meer over Passend Onderwijs binnen Movare. Op onze school zetten we een aantal stappen richting Passend Onderwijs:

Volgen

Om de ontwikkeling van de kinderen op school goed te kunnen volgen, maakt de school gebruik van het CITO leerling- onderwijsvolgsysteem en een uitgebreide dossiervorming. Hierin worden alle belangrijke gegevens bewaard zoals: afspraken met ouders, kindgesprekken, toetsresultaten, rapporten, journaals, verslagen van interne leerlingbesprekingen en onderzoeken door bijvoorbeeld intern begeleider, logopediste, rekenspecialist en verslagen van besprekingen en onderzoeken van  externe deskundigen zoals het audiologisch centrum, de psycholoog, de ergotherapeut, de schoolarts enz.

Signalering

De leerkracht volgt het kind en de groep nauwkeurig. Zodra een kind boven of onder zijn/haar leervermogens presteert of een gedragsverandering laat zien waar geen directe verklaring voor te vinden is,  bespreekt hij/zij dit signaal met het kind, de ouder en intern begeleider. Samen wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen. Bij heel ingewikkelde problematieken wordt de leerling, met toestemming van ouders, ingebracht tijdens een consultatie van de onderwijsconsultant van Movare en/of besproken met één van onze ketenpartners uit het Knooppuntoverleg. Ook voor opvoedondersteuningsvragen of voor het bespreken van problematieken uit de thuissituatie waar uw kind last van kan hebben,  kunt u bij de intern begeleider terecht. De interne begeleider (IBer) heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek, begeleiding en coaching van leerkrachten, het opstellen van hulpprogramma’s en begeleiding richting externe hulpverlening. Zij bewaakt het traject van de zorgverlening op school en werkt samen met de interne begeleiders van de andere scholen binnen ons Samenwerkingsverband.

 Vijf zorgniveaus

Onze school heeft ons zorgsysteem ingedeeld in 5 zorgniveaus:

zorniveaus

Vanaf zorgniveau 3, wordt de specifieke ondersteuning beschreven in een begeleidingsplan/handelingsplan. Hierin wordt vastgelegd welke doelen gesteld worden, hoe de leerling begeleid wordt in het behalen van deze doelen. Ieder plan wordt geëvalueerd op resultaten van het proces en de opbrengsten. Een nauwe afstemming en samenwerking tussen school,  ouders en eventueel andere betrokkenen is hierbij zeer belangrijk.

Het leerlingvolgsysteem

Zoals hierboven beschreven werken wij niet alleen met de bekende rapporten, maar ook met het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van het Cito. Tweemaal per schooljaar worden de vorderingen van de kinderen van groep 1 t/m 8  in kaart gebracht met CITO-toetsen voor de vakken taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling) en rekenen.

 Cito

Vorderingen

CITO LOVS levert aanvullende gegevens over de leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd, de vaardigheidsgroei. Daarnaast bekijken we of het kind op het te verwachten niveau zit aan de hand van het ontwikkelings- en functioneringsniveau. 

Analyseren

Verder stelt biedt CITO de mogelijkheid de resultaten van de kinderen te analyseren op categorieën. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld zien of een kind problemen heeft met automatisering, waardoor het resultaat van rekenen minder is dan je zou mogen verwachten. Voor verdere analyse maken we gebruik van CITO begrijpend luisteren, woordenschat, basisbewerkingen rekenen, en indien nodig nog enkele specifieke testen/toetsen.  We vergelijken de CITO-opbrengsten met de methode-gebonden resultaten, de resultaten van de leervermogenstoets de NSCCT (vanaf groep 4) en met de verwachting van de leerkracht op basis van werkhouding en inzet. Zo weten we steeds meer over onderwijs(ondersteunings)behoeften van de kinderen en waar we de volgende periode onze extra aandacht naar uit mogen laten gaan.

Hele groep

Ook op groepsniveau kijken we naar de opbrengsten van het leerlingvolgsysteem. Per vakgebied wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei, het functioneringsniveau, op categorieniveau en de niveauverdeling binnen de groep. De resultaten hiervan worden weer vergeleken met de regulier toets resultaten en verwachtingen. Deze opbrengsten samen bepalen weer het onderwijsaanbod van de volgende periode, zowel op groeps- als individueel niveau.

Schoolbreed onderwijsaanbod

Onder andere aan de hand van de CITO-opbrengsten wordt bepaald of ons onderwijsaanbod toereikend/passend is. Dit wordt ook per vakgebied schoolbreed bekeken. Bijvoorbeeld: als wij zien dat de resultaten van begrijpend lezen minder groeien dan verwacht, gedurende een langere periode, wordt op categorieniveau bekeken welke aanpassing gemaakt kan worden. Als dan bijvoorbeeld blijkt dat het niveau van woordenschat achter ligt, zal ons aanbod op dat onderdeel moeten worden aangepast, enz.

Sociaal Emotioneel

Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd d.m.v. observaties, kindgesprekken en de VISEON- vragenlijsten van CITO. Ook hiermee kunnen wij een tijdige diagnose stellen van eventuele ontwikkelingsmoeilijkheden. Voor verdere diagnose kan de intern begeleider (in overleg met leerkracht en ouders) toetsen als de TOM-test, schoolvragenlijst en diverse andere testen voor sociaal emotioneel welzijn afnemen.

Voorlopig/definitief schooladvies

Vanaf groep 6 groep 7 krijgt u een voorlopig schooladvies. Dat baseren wij op de scores op het CITO LOVS, maar ook op rapportpunten, gedrag- en werkhouding, aanlegfactoren en stimulerende of belemmerende factoren in en om het kind. Op dezelfde manier krijgt u in groep 8 een definitief schooladvies. Mocht uw kind op de eindtoets een hoger schooladvies krijgen, dan zijn wij verplicht dit met u te heroverwegen. Mogelijk passen we het advies naar boven aan. Naar beneden bijstellen van het schooladvies op grond van de eindtoets wordt niet gedaan. Het schooladvies geeft een niveau aan. De school kiest u zelf. Deze school moet uiteraard wel het adviesniveau aanbieden. Wij vragen uw mening over het schooladvies. Het is echter niet onderhandelbaar. Ook de vervolgschool kan niet onderhandelen over het schooladvies. Zie onze  Adviesprocedure

Eindtoets voor het basisonderwijs

Jaarlijks neemt groep 8 deel aan een eindtoets. Wij verwijzen u voor resultaten  naar https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/landgraaf/6498/oecumenische-basisschool-de-wegwijzer/resultaten/

 

Onderwijskundig rapport / inlichtingenstaat

Bij een tussentijdse verandering van school, b.v. door verhuizing, is de school verplicht de nieuwe school te informeren over de vorderingen van de leerling. Uiteraard hebben ouders recht op inzage van deze gegevens en/of een afschrift hiervan. Bij verwijzing van een leerling naar het (voortgezet) speciaal onderwijs of extern onderzoek voor extra ondersteuning moet de school een onderwijskundig rapport opmaken. Dit onderwijskundig rapport wordt altijd met de ouders besproken. De ouders geven schriftelijk toestemming om alle gegevens te versturen.


 

Snel naar

Het volgen van de ontwikkeling

Het leerlingvolgsysteem

Voorlopig/definitief schooladvies

Eindtoets voor het basisonderwijs

Onderwijskundig rapport

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur