Communicatie met ouders

De ouders van onze school worden op diverse manieren geïnformeerd:  

Schriftelijk:

Op onze website www.bsdewegwijzer.nl vindt u algemene informatie over de school. In de schoolgids is nog meer algemene informatie opgenomen. In plaats van briefjes of schoolkrantjes gebruiken wij Isy-school (https://bsdewegwijzer.isy-school.nl/nieuws). Op Isy vindt u daarnaast de kalender met activiteiten en u wordt via Isy uitgenodigd voor oudergesprekken.

Twee keer per jaar krijgt u een rapportmap met informatie over de vorderingen van uw kind mee naar huis.  

Mondeling:

We starten ieder jaar met een omgekeerd oudergesprek, waarbij u de leerkracht informeert over uw kind.

Het tweede gesprek vindt eind januari/begin februari plaats. Dit is na de CITO toetsen. Op het einde van de week met de gesprekken krijgen kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport. Voor deze eerste twee geldt dat wij alle ouders uitnodigen.

Het derde gesprek vindt plaats na de eindtoetsen CITO LOVS. Dit gesprek kan plaats vinden op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouders.  

Gesprek met de leerkracht

Voor en na schooltijd zijn de leraren altijd enige tijd op school aanwezig en kunt u hen benaderen voor een korte vraag of mededelingen. U bent altijd welkom. Is er behoefte aan een uitvoeriger gesprek, dan kunt u een afspraak maken met de betreffende leraar. Dit kan ook per email. Voor de email-adressen zie elders in deze gids  

Gesprek met de directeur

In principe vindt communicatie bij voorkeur plaats tussen ouder en leerkracht. De directeur komt in beeld wanneer deze communicatie niet meer effectief verloopt, of wanneer de leerkracht u naar hem doorverwijst. Ook hier geldt, dat voor een uitvoeriger gesprek een afspraak kan worden gepland. Dit kan mondeling, telefonisch via 045-5315927 of per e-mail: rene.heuts@movare.nl. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de leerkracht uw eerste aanspreekpunt is. Dat betekent dat u wellicht het verzoek krijgt uw vraag, klacht of opmerking eerst te bepreken met de leerkracht van uw kind.  

Gesprek met de Intern Begeleider

Sommige kinderen of gezinnen hebben net iets meer ondersteuning en begeleiding nodig dan de groepsleerkracht kan bieden. Dan kan de Intern begeleider een deel van de rol van de leerkracht overnemen.  

Adviesgesprekken groep 8

Voor groep 8 vinden er adviesgesprekken plaats i.v.m. de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Dit gesprek vindt voor uiterlijk 1 maart plaats en komt voor groep 8 in plaats van het hierboven genoemde tweede gesprek.  

Ouderavond m.b.t. schoolverlatersactiviteiten

Deze avond voor groep 8 vindt in de periode mei/juni plaats.    

Ouderavond voor Communie en Vormsel

twee avonden die gericht zijn op de groepen 4 en 8 worden bepaald in overleg met de pastoor.  

Klachten

Zie de Movare klachtenprocedure

Respect voorop

Uw kind is voor u het meest dierbare op de wereld. Voor ons ook, maar wij hebben er 360 om rekening mee te houden.

Dat betekent simpelweg dat we niet evenveel aandacht aan ieder kind kunnen geven als u thuis.

Komt uw kind thuis met een verhaal dat u ergert? bent u het zat? Wenst u de de leerkracht ter verantwoording te roepen?  Bedenk dan dat u slecht één kant van het verhaal hebt gehoord. Wij informeren u graag over onze kant van het verhaal. En ja hoor, ook wij laten wel eens een steekje vallen.

Voordat u bij ons op gesprek komt, dient de adrenaline verdwenen te zijn. Een gesrek dat niet respectvol verloopt, zal door ons worden afgebroken en op een ander moment worden voortgezet. Bedreigingen worden niet getolereerd. In dat geval kunt u een perceelverbod tegemoet zien. Bedenk: ook wij doen elke dag ons stinkende best voor alle kinderen. in dialoog komen we er altijd uit!