Lesmethodes

Leren is meer dan het volgen van een lesboek. Als het zo eenvoudig was, had u ons waarschijnlijk niet nodig om uw kind de kerndoelen voor het basisonderwijs bij te brengen.

Iedere leerkracht gebruikt methodes waarin de complete leerlijn van een vak is uitgewerkt. Deze worden hieronder vermeld. Bij een lesmethode hoort vaak digibordsoftware, zodat de leerkracht op het bord kan laten zien wat in het lesboek staat. Soms is er toetssoftware, soms zijn er verhelderende filmpjes. Soms werken de kinderen in schriftjes, een andere keer weer in een werkboek. Vaak werkt de leerkracht met dezelfde lesstof in drie aanpakken. Een basisgroep, een groep die iets extra's nodig heeft en een groep die met minder instructie en herhaling de lesdoelen kan bereiken. De leerkracht bepaalt ook zelf of de door de methode voorgestelde doelen niet beter op een andere manier dan volgens het boekje kunnen worden bereikt.

Onze leerlingen leren vooral ook van elkaar. In ieder groepje hebben kinderen een vaste (roulerende) taak, die het leren van het groepje ondersteunt. We werken samen volgens het principe coöperatief leren. Als de energie weg is, doen we even een beweegactiviteit of een spelletje (energiser). We nemen de kinderen mee naar buiten (excursies, verkeer, buitenles) of we halen de buitenwereld naar binnen (gastlessen, spreekbeurten, etc.)

We belonen positief gedrag en benoemen negatief gedrag. Maar het positieve wordt beloond, zodat hierop de focus komt.

We toetsen of de aangeleerde kennis goed is aangeleerd via methodetoetsen en of deze kennis goed is blijven hangen en breed toepasbaar is, via het CITO leerlingvolgsysteem.

Hieronder vindt u uitleg van de uitgeverijen over onze lesmethodes:

Snappet | OBS De Watermolen   
Rekenen 4-8 Rekenen gr 3 Taal gr 4-8 lezen en taal gr 3
Estafette Estafette
Technisch lezen 4-8 Begrijpend Lezen 4-8 Schrijven Engels
 
Oriëntatie op jezelf en de wereld gr 3 Oriëntatie op jezelf en de wereld 4-8 Verkeer (MENS EN SAMENLEVING) Sociaal gedrag (MENS EN SAMENLEVING)
Afbeeldingsresultaat voor metropole op school  
Bewegingsonderwijs Muziek Groep 1/2  
       

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur