Medezeggenschapsraad

Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (oudergeleding) en door het personeel (personeelsgeleding).

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. De MR heeft het recht van advies of instemming in die gevallen die genoemd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), ook de plichten van de MR zijn hierin geregeld.

Hier vindt u het jaarverslag en het activiteitenplan

Een groot deel van het beleid wordt gemaakt op stichtingsniveau. Onderwijsstichting Movare wordt gecontroleerd en geadviseerd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Leden

De ouderleden van de MR zijn een vertegenwoordiging van de ouders en als zodanig ook aanspreekbaar op vragen die bij de ouders spelen. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden die zitting hebben in de MR. De directeur is adviseur van de MR en uit dien hoofde regelmatig bij de MR vergaderingen aanwezig.

Samenstelling MR bs De Wegwijzer: 
 
Teamgeleding Oudergeleding
Chantal Pijls (tevens voorzitter GMR)
Ben Schols (voorzitter)
Monique Brassé

Marjo Walravens (secretaris)
Janina Paffen

Peter Hubben

Vergaderdata en vastgestelde notulen

Notulen worden op de eerst volgende vergadering vastgesteld.

Info/MR/20220602 Notulen.docx

Info/MR/20220412 Notulen.docx

Info/MR/20220315 Notulen.docx

Info/MR/20220210 Notulen.docx

Info/MR/20211202 Notulen.docx

Info/MR/20211019 Notulen.docx

Info/MR/20210916 Notulen.docx

Contact

Als U contact met de MR wenst, omdat U bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de MR wil zetten, dan kan dat via mr.oecbsdewegwijzer@movare.nl.

Leerlingenraad

Ook onze leerlingen hebben inspraak op ons beleid. Ieder jaar kiezen de kinderen van groep 5-6-7-8 uit hun klas een klassenvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Deze vergadert vier keer per jaar met de directeur en IBer. De klas kan suggesties meegeven aan de leerlingenraad en het verslag van de vergadering wordt in de klas besproken door de klassenvertegenwoordiger.

 

 

Meer informatie?

Alle op deze pagina genoemde documenten zijn openbaar. Wenst u inzicht in een of meer documenten, mail dan mr.oecbsdewegwijzer@movare.nl of vraag het aan onze voorzitter.