Meer- en hoogbegaafden

Een begaafde leerling heeft een begripvolle omgeving nodig van leerkrachten, ouders en medeleerlingen die het begaafde kind herkennen, begrijpen, accepteren en uitdagen, zodat de leerling zich veilig kan ontwikkelen op alle gebieden: cognitie, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling door het aanbieden van stimulerende, procesgerichte begeleiding en een passend leerstofaanbod.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor een verrijkingsaanbod:

Compacten en verrijken

Op De Wegwijzer is het gebruikelijk om leerlingen die voldoen aan bovenstaande criteria de stof van het taal- en rekenonderwijs te compacten en hiervoor in de plaats meer verrijking aan te bieden. Het verrijkend materiaal willen wij zoveel mogelijk laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Hieronder een overzicht van de kenmerken en bijbehorende onderwijsbehoeften:  

 Snel leren, goed geheugen

Analyseren, verbanden, denksprongen, abstraheren

Interesse, motivatie, concentratie  

Creatief/origineel    

Ruimte voor eigen ideeën, andere oplossingswijzen, andere verwerking, associëren, ongewone vragen stellen. Openstaan en durven.

Zelfstandigheid

Vroege ontwikkeling (en andere bovenstaande kenmerken)

Perfectionistisch    

 ·         Verrijking kan zowel binnen het vakgebied als vakoverstijgend zijn. Verrijkingsmaterialen die momenteel ingezet worden zijn: Pluswerk Alles Telt, Tijdschrift Vooruit, internet, Somplex, Topklassers, Kien, Plus taken BLINK (methode wereldoriëntatie). Verder passen we bestaande opdrachten aan m.b.v. de Taxonomie van Bloom waarbij de hogere denkvaardigheden bij kinderen worden aangesproken zoals: analyseren, evalueren en creëren.

·         Kinderen die compacten en verrijken hebben net zo goed begeleiding nodig als iedere andere leerling. Zonder begeleiding en hulpvragen kan er geen sprake zijn van echt leren. Tevens zal er altijd een terugkoppeling naar de groep plaatsvinden middels een opdracht, presentatie, tentoonstelling enz. om de aansluiting met andere kinderen te behouden.  

Vervroegd doorstromen / versnellen

Mocht een leerling onvoldoende uitdaging vinden in de eigen groep kan vervroegd doorstromen naar een hogere groep een optie zijn.

Bij het besluitvormingsproces kunnen de volgende stappen onderscheiden worden (Drent en Van Gerven (2012):

Vaststellen voorwaarden: De leerling beschikt over voldoende leer- en persoonlijkheidskenmerken om te functioneren op begaafd niveau. Bekijk of er leer- en/of gedragsproblemen zijn. Zeker in dit geval is het de vraag of doorstroming wel de beste keuze is.

Vaststellen noodzaak: Is er in didactisch opzicht een noodzaak? Wanneer er binnen de eigen groep voldoende uitdaging geboden kan worden, dan verdient dit de voorkeur. De didactische voorsprong dient dan op vrijwel alle vakgebieden bijna een jaar of meer te zijn. Een sociaal-emotionele noodzaak is er, wanneer de leerling geen aansluiting meer heeft bij kinderen in de eigen groep. Hun belevingsniveau en manier van communiceren kan sterk verschillen met hun leeftijdsgenoten.

Kijken naar risicofactoren: Denk hierbij aan sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfbeeld, werk- en leerstrategieën, onderpresteren.

Strategische factoren: Houding leerling, houding ouders, schoolfactoren.

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur