Ons onderwijs in gr. 1/2

Onderwijs in de groepen 1 en 2

Aanmelden

Hoe eerder we weten dat uw kind naar onze school komt, hoe beter we prognoses kunnen maken. Wacht zeker niet te lang met inschrijven. Van alle driejarigen verwachten we een inschrijfformulier. U kunt altijd nog kiezen voor een andere school. Geeft u dit dan wel even door?    

Vanaf vijf jaar moet uw kind naar school, vanaf vier jaar mag het. Wij maken dit onderscheid niet. Onze school verwacht alle leerlingen vanaf het moment dat ze vier worden. Anders is het voor de leerling niet mogelijk de school in acht jaar af te ronden. Uw kind mag wettelijk niet eerder starten dan op de vierde verjaardag. Dat is dan dus meteen de eerste schooldag. Wel mag u (vanaf 3 jaar en 10 maanden) maximaal vijf wendagen/dagdelen afspreken met de juf van de instroomgroep. Dat kan via milou.hoofs@movare.nl. Uiteraard passend in haar eigen planning. Indien in de maanden mei en juni de door een te grote instroom in de voorafgaande maanden de groepen 1 naar onze mening te groot zijn, behouden wij ons het recht voor in deze maanden geen gewenningsdagen te laten plaatsvinden.  

Wij werken met een instroomgroep, omdat we hebben gemerkt dat onze jongste leerlingen het prettig vinden als ze tijdens het wennen aan de school de eerste weken bij elkaar zitten met voor hen bekende kinderen vanuit de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. We kiezen voor combinatiegroepen 1/2 omdat een kleuter vooral leert in interactie met anderen. De juf "geeft les" zonder dat de kinderen dit in de gaten hebben. Zo doet ze dat ook met de differentiatie tussen oudsten en jongsten.  

De Kleuterperiode

De kleuterperiode is een heel belangrijke fase in het leven van uw kind. Door het contact met andere kinderen worden de spraak- en taalontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden gestimuleerd. De belevingswereld van de kinderen staat centraal. Spelenderwijs wordt er gewerkt met onderwerpen die betrekking hebben op het  leven van de kleuter.

Werken met Speelplezier

In de groepen 1 en 2 wordt er met de methode Speelplezier gewerkt, met als basisprincipe SPELEN = LEREN. Speelplezier werkt thematisch en biedt onderwijs op maat door te werken met niveaugroepen. Onderstaande hoeken van de klas worden op het actuele thema aangepast:

Naast Speelplezier verweven we ook  de enorme schat aan oefeningen de werkmap Fonemisch bewustzijn (gericht op woorden en klanken) en de werkmap Cijferend bewustzijn (gericht op cijfers en hoeveelheden, meten en meetkunde) in ons onderwijsaanbod.  

Passend Onderwijs in groep 1/2

Om bij de ontwikkeling van de kinderen, en hun  verschillen hierbinnen zo goed mogelijk aan te sluiten, werken wij bij ieder ontwikkelingsgebied met drie niveaugroepen. Via begeleide activiteiten volgen en begeleiden we de kleuters in hun ontwikkeling. Ons onderwijsaanbod omvat de volgende ontwikkelingsgebieden: welbevinden, betrokkenheid, sociale redzaamheid, verbeeldend samenspel, gesprekken, taalproductie, verhaalbegrip, functioneel lezen en schrijven, taalbewustzijn, alfabetisch principe, tellen, meten en wegen, construeren en taal/denken, meetkunde, grove motoriek, fijne motoriek en muziek.

   Naast ons volgmodel binnen Speelplezier gebruiken wij toetsen om de cognitieve ontwikkeling van uw kind te volgen. In groep 1 en 2 het Cito-leerlingvolgsysteem voor Taal voor kleuters en Rekenen voor Kleuters en de onderdelen kleur en lichaamsdelen af. In groep 2 volgt de afname van het dyslexieprotocol.

Sinds 2019 experimenteren we met het volgmodel leerlijnen 4-7 jarigen binnen ParnasSys.

De overgang van groep 1 naar 2 en 2 naar 3

Voor de meeste kinderen is de volgende groep een logisch vervolg op het huidige schooljaar. Voor een aantal kinderen is het de vraag of een overstap naar groep 2 of groep 3 al mogelijk en wenselijk is. Naast de leeftijd van het kind zal ook gekeken worden naar de ontwikkeling op zowel cognitief- als sociaal emotioneel gebied.  Dat betekent dat kinderen soms korter, soms langer dan twee jaar in een kleutergroep blijven. Het betekent ook dat kinderen die zich sneller ontwikkelen, na ruim anderhalf jaar in de kleutergroepen mogelijk direct doorstromen naar groep 3. We bekijken de kleuterperiode meer als een periode van ongeveer twee jaar en niet als twee aparte leerjaren. We bekijken steeds waar het kind aan toe is, los van het leerjaar. Tijdens het laatste oudergesprek hoort u of uw kind in groep 1, 2 of 3 is ingedeeld.  

Bij de verdeling van de kinderen naar de volgende groep houden we zo goed mogelijk rekening met vriendjes, vriendinnetjes, verdeling jongens/meisjes en de verschillende onderwijs(ondersteunings)behoeften van de kinderen, zodat we min of meer gelijke groepen samenstellen qua grootte en balans. Als wij op grond van behaalde niveau bij de Cito-toetsen, de observaties van Speelplezier en eventuele andere gegevens twijfelen of het voor de ontwikkeling van uw kind verstandig is om na de vakantie te beginnen met groep 3, nemen wij contact met u op. Tevens geven wij in een gesprek aan, wat er dient te gebeuren om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en hoe u daar thuis bij kunt aansluiten. Ten alle tijden blijft het doel te streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.  

Computers en tablets

Vanaf groep 1 worden de kinderen digitaal wegwijs gemaakt. Kinderen die er thuis al kennis mee hebben gemaakt, kunnen hier hun vaardigheden verder ontplooien. Er zijn programma’s waarin b.v. tellen, vormen, kleuren, getallen vergelijken etc. aan de orde komen, evenals taaloefeningen m.b.t. taalontwikkeling, voorbereidend en aanvankelijk lezen.  

Dagritmekaarten en planborden

Om de kinderen structuur te bieden, werken we met dagritmekaarten en planborden. Met behulp van dagkaarten en pictogrammen wordt duidelijk gemaakt welke activiteiten we in de werkles gaan doen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen naamkaartje. Bij het vrije kiezen mogen ze hun naam onder een zelfgekozen werkje hangen.  

Gezond Tussendoortje

De kinderen kunnen ’s morgens iets te eten en te drinken meenemen. We geven U enkele suggesties: melk, water, chocomel, drinkyoghurt, vruchtensap, Roosvicee, fruit of een boterhammetje. Dit is bedoeld als een gezond tussendoortje voor in de pauze en niet ter vervanging van het ontbijt. Natuurlijk is suiker en zuur in snoep en drank  niet goed voor tanden en kiezen. Anderzijds willen we kinderen niet alle lekkers onthouden. U kunt erop toezien dat de hoeveelheid ongezond lekkers die uw kind bij zich heeft niet overmatig groot is en verder kunt u er voor zorgen dat de traktaties die uw kind uitdeelt op zijn/haar verjaardag uit iets anders bestaat dan snoep.  

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuteropvang Boschkabouter in het gebouw van de school. We gebruiken daarbij onze methodiek Speelplezier en materialen voor VVE thuis. Via VVE thuis krijgt u antwoord op de vraag wat u thuis kunt doen met uw kleuter. Dat gebeurt in gezellige koffie/werksessies. De school zorgt voor opvang van basisschoolleerlingen tijdens VVE thuis.  

Tips voor ouders van jonge kinderen

Als uw kind pas in groep 1 zit, zal het even moeten wennen aan het ritme van elke dag naar school gaan. Het kan dan moe zijn of juist druk. Elk kind heeft zijn eigen manier om alle op school opgedane ervaringen te verwerken.   We stellen het op prijs als u, al vóórdat uw kind in groep 1 komt, een stukje zelfstandigheid thuis oefent. Hierbij denken wij aan: zelfstandig naar het toilet kunnen zelfstandig kleren  kunnen aan- en uittrekken (denk ook  aan de jas en de schoenen) handen wassen zindelijkheid. Een ongelukje kunnen we indien mogelijk oplossen. Structureel kan de juf helaas niet de groep uit om een kind te verschonen. Is uw kind nog niet zindelijk, dan bespreken we de mogelijkheden vóór de wendagen.  

Andere tips:

Speelplezier

SpeelplezierMethodiek

De basis van ons werken is de Speelplezier methodiek.

Informatieboekje

Informatieboekje groep 1/2

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur