Ons onderwijs in gr 3-8

Onderwijs in de groepen 3 en 4

In deze periode worden de beginselen van lezen, schrijven en rekenen bijgebracht. Natuurlijk sluit dit aan op datgene wat er in de kleuterperiode is gedaan. Bij wereldoriëntatie komen de kinderen in contact met wat er in hun directe omgeving gebeurt of gebeurd is. In groep 3 wordt iedere dag nog “gespeeld” buiten of binnen. Het binnenspel is net als in de kleuterklas keuzewerk zoals spelen met “het keukentje”, de poppenhoek, klei, Knexx, blokken etc. Ook gaan we in groepjes werken met  stempelletters, knipletters en computerprogramma’s. Op deze manier proberen wij de overgang van groep 2 naar groep 3 zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Aanvankelijk lezen en rekenen zijn de belangrijkste nieuwe vaardigheden voor de kinderen die binnenkomen vanuit de kleuters. Sommigen lezen al boekjes, anderen kennen nog niet alle letters. In dat brede spectrum proberen de leerkrachten alle kinderen voortdurend voortgang te laten maken. Voor lezen, spellen en wereldorientatie wordt gewerkt met Lijn 3. Voor schrijven met Klinkers. Voor rekenen met Alles Telt, aangevuld met met Sprongen vooruit.

Lijn 3

Vanaf groep 4 gaan de kinderen voortgezet lezen met Timboektoe en gebruiken ze ook de Snappet tablet voor de verwerking van taal en rekenen.

In groep 4 krijgen de kinderen de kans om de 1e H. Communie te doen. De voorbereiding hiervan gaat in samenwerking met de parochie.

Onderwijs in de groepen 5 t/m 8

In de midden-  en bovenbouw wordt naast rekenen, taal en lezen ook veel aandacht besteed aan de andere kerndoelgebieden, met vakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, en mens en samenleving waaronder verkeer en geestelijke stromingen en actief burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor expressievakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek.

Vanaf groep 7 leren we de kinderen de basis van Engels. In groep 7 leggen de kinderen het praktisch en theoretisch verkeersexamen af. De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we onder andere door de leerlingen in de bovenbouw regelmatig huiswerk op te geven en door het kind te laten ervaren hoe het leert en samen bespreken wat nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling. 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies, dat voortbouwt op de eerdere ervaringen met de leerling. We kijken naar de ontwikkeling op de cito toetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling, naar de rapportpunten, naar gedrag en werkhouding en eventuele belemmerende of stimulerende factoren in of buiten het kind. De eindtoets kunt u zien als een second opinion hierop. Een advies wordt naar aanleiding van de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld. In overleg, soms wel omhoog. Het bindend niveau-advies van de leerkracht is wel bespreekbaar, maar niet onderhandelbaar.

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs

Vanaf midden 6 stelt de leerkracht in overleg met de intern begeleider een uitstroomprofiel (voorlopig schooladvies) op voor intern gebruik. Vanaf eind groep 6 wordt dit met ouder en kind gedeeld. Vervolgens wordt dit herhaald en eventueel bijgesteld midden en eind groep 7, begin groep 8.

Bij het opstellen van het schooladvies in de notitie uitstroomprofiel houden we rekening met de volgende zaken:

1.       Functioneringsniveau op LOVS toetsen RW, BL, Taalverzorging en/of spelling

2.       Vergelijk van deze scores met methodische voortgang

3.       Vergelijk van deze scores met NSCCT (niet schoolse cognitieve competenties test) scores, waarbij we proberen te achterhalen of kinderen presteren op de top ven hun mogelijkheden of misschien onderpresteren*

4.       (Specifieke) Onderwijsondersteuningsbehoeften (zorgniveau)

5.       Belemmerende en compenserende factoren**

6.       Kindgesprekken

* Bij sterk wisselende NSCCT scores verrichten we verder onderzoek. Bij twijfel wordt ook de ADIT of NIO toets bij enkele kinderen afgenomen.

**Bijvoorbeeld: opvallende executieve functies, sociaal-emotionele kenmerken, onderzoeksgegevens, thuissituatie, etc. Een leer- of ontwikkelingsstoornis heeft niet automatisch een belemmerend effect op het schooladvies. We houden rekening met de thuissituatie van een kind voor het bepalen van de ondersteuningsbehoeften maar niet het schooladvies. Immers een sociaal sterke thuissituatie vormt niet altijd een compenserende factor en de culturele, taalkundige, maatschappelijke achtergrond van het kind is niet per definitie belemmerend. Bij het schooladvies nemen we dan ook NIET mee wat oudere broers of zussen hebben laten zien. We kijken kritisch naar resultaten die alleen mogelijk zijn door intensieve een op een training in  een buitenschoolse omgeving. Het kan zijn dat er voorwaarden worden gesteld aan ondersteuning om het voortgezet onderwijs voor dat kind passend te maken.

Op basis hiervan vult de leerkracht de ParnasSys groeinotitie Uitstroomprofiel en komt hij tot een preadvies. De Intern begeleider neemt deze door en gaat het gesprek aan met de leerkracht bij twijfel.

Definitief schooladvies

Midden groep 8 wordt het definitieve schooladvies samen met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en directeur bepaald en daarna door de leerkracht van groep 8 met ouders en kinderen besproken.

De eindtoets

Sinds 2019 nemen wij de DIA eindtoets af. Hiervoor is gekozen omdat deze toets adaptief is. Dat wil zeggen dat de toets het niveau van de vragen aanpast aan het niveau van de leerling. In tegenstelling tot andere adaptieve toetsen heeft de leerling nog de mogelijkheid om antwoorden terug te kijken en heroverwegen.

Heroverwegen en bijstellen

Na de eindtoets vergelijken we de adviezen volgens de eindtoets met onze eigen schooladviezen. Conform wetgeving heroverwegen we schooladviezen waarbij het advies volgens eindtoets hoger is dan het door ons afgegeven advies. In veel gevallen zullen we het advies daarna omhoog bijstellen. Omlaag bijstellen op grond van de eindtoets gebeurt niet.

Volledige procedure

Voor de volledige procedure klik HIER

 

 

Informatieboekjes

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 4

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 6

Informatieboekje groep 7

Informatieboekje groep 8

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur