Ons onderwijs in gr 3-8

Onderwijs in de groepen 3 en 4

In deze periode worden de beginselen van lezen, schrijven en rekenen bijgebracht. Natuurlijk sluit dit aan op datgene wat er in de kleuterperiode is gedaan. Bij wereldoriëntatie komen de kinderen in contact met wat er in hun directe omgeving gebeurt of gebeurd is. In groep 3 wordt iedere dag nog “gespeeld” buiten of binnen. Het binnenspel is net als in de kleuterklas keuzewerk zoals spelen met “het keukentje”, de poppenhoek, klei, Knexx, blokken etc. Ook gaan we in groepjes werken met  stempelletters, knipletters en computerprogramma’s. Op deze manier proberen wij de overgang van groep 2 naar groep 3 zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Aanvankelijk lezen en rekenen zijn de belangrijkste nieuwe vaardigheden voor de kinderen die binnenkomen vanuit de kleuters. Sommigen lezen al boekjes, anderen kennen nog niet alle letters. In dat brede spectrum proberen de leerkrachten alle kinderen voortdurend voortgang te laten maken. Voor lezen, spellen en wereldorientatie wordt gewerkt met Lijn 3. Voor schrijven met Klinkers. Voor rekenen met Alles Telt, aangevuld met met Sprongen vooruit.

Lijn 3

Vanaf groep 4 gaan de kinderen voortgezet lezen met Timboektoe en gebruiken ze ook de Snappet tablet voor de verwerking van taal en rekenen.

In groep 4 krijgen de kinderen de kans om de 1e H. Communie te doen. De voorbereiding hiervan gaat in samenwerking met de parochie.

Onderwijs in de groepen 5 t/m 8

In de midden-  en bovenbouw wordt naast rekenen, taal en lezen ook veel aandacht besteed aan de andere kerndoelgebieden, met vakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, en mens en samenleving waaronder verkeer en geestelijke stromingen en actief burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor expressievakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek.

Vanaf groep 7 leren we de kinderen de basis van Engels. In groep 7 leggen de kinderen het praktisch en theoretisch verkeersexamen af. De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we onder andere door de leerlingen in de bovenbouw regelmatig huiswerk op te geven en door het kind te laten ervaren hoe het leert en samen bespreken wat nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling. 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies, dat voortbouwt op de eerdere ervaringen met de leerling. We kijken naar de ontwikkeling op de cito toetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling, naar de rapportpunten, naar gedrag en werkhouding en eventuele belemmerende of stimulerende factoren in of buiten het kind. De eindtoets kunt u zien als een second opinion hierop. Een advies wordt naar aanleiding van de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld. In overleg, soms wel omhoog. Het bindend niveau-advies van de leerkracht is wel bespreekbaar, maar niet onderhandelbaar.

Informatieboekjes

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 4

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 6

Informatieboekje groep 7

Informatieboekje groep 8

Zie ook

Ons onderwijs in groep 1-2

Ons onderwijs in groep 3-8

Meer- en hoogbegaafden

ICT in ons onderwijs

Onze lesmethodes

Ondersteuning en Begeleiding

Externe zorg

Stage op De Wegwijzer

Van ons schoolbestuur