Regels en afspraken

Schoolregels.

Uitgaande van de waarden en normen die wij belangrijk vinden hebben we algemene basisregels gekozen die kort, bondig en veelzeggend zijn. We komen tot een zevental; een mooi compleet geheel. Al deze 7 regels zijn even belangrijk.
Regel 1: Heb zorg voor elkaar
Regel 2: Eerlijk duurt het langst
Regel 3: Iedereen hoort erbij
Regel 4: Pas op je woorden
Regel 5: Handen thuis
Regel 6: Wees zuinig en netjes
Regel 7: Doe je best
Elke regel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de onderstaande zeven pictogrammen:

 

Aan deze 7 basisregels zijn alle andere regels op te hangen. Vaak praktisch en organisatorisch van aard. Het is de concrete invulling op onze school van de 7 uitgangspunten.

HUISREGELS
Verder zijn er natuurlijk een aantal afspraken die vanzelfsprekend lijken maar toch regelmatig aan de orde zullen komen.  
1.     Tijdens de pauze mogen de kinderen de speelplaats niet verlaten, behalve met uitdrukkelijke toestemming van diegene die pleinwacht heeft.
2.     De kinderen mogen tijdens de pauze niet voor de bel naar binnen.
3.     Gevaarlijke spelletjes zijn verboden b.v. slangetje trekken, gooien met zand, gebruik skateboarden en rolschaatsen.
4.     Iedereen loopt met de fiets aan de hand vanaf de straat naar de fietsenstalling en omgekeerd.
5.     Iedereen dient zijn eigen fiets weg te zetten.
6.     Het spelen in de plantsoenen is niet toegestaan. 7.     De ingang van het schoolplein mag niet geblokkeerd worden. Dit geldt voor zowel ouders als kinderen.
8.     Papier en alle andere troep hoort in de daarvoor bestemde gele bakken en/of containers.
9.     Klimmen op de brandtrap en in bomen en struiken is verboden.
10.   Messen, lucifers e.d. zijn verboden en worden afgenomen.
11.   Indien er geknikkerd wordt mogen er geen ijzeren knikkers gebruikt worden.
12.   Spelen in de fietsenstalling is beslist verboden.
13.   De kleuteringang is slechts bestemd voor kleuters en hun ouders. Kinderen uit andere groepen mogen hierdoor niet naar binnen of naar buiten.
14.   Alle overblijvers moeten na het eten meteen naar buiten gaan. Tussen de middag mogen de kinderen niet van het schoolplein af.  Uitzonderingen alleen met toestemming van de leerkracht via de overblijfmoeders. 15.   Snoepen tijdens de les is verboden. Dit geldt ook voor leerkrachten.
16.   Bij voorkeur geen snoep trakteren en niet de klassen rond behalve groep 1 en 2 Veel beter is fruit, prikkers, cake, wafels enz. uit te delen met verjaardagen.
17.   Alle jassen horen goed aan de kleerhaken in de gang te hangen.
18.   Niet schreeuwen, niet glijden van de trapleuning en niet rennen in de school.

Positief voor negatief

Sommige kinderen krijgen alleen negatieve reacties op hun gedrag. Dat lokken ze natuurlijk zelf uit door hun gedrag. Anderzijds hebben deze kinderen ook vertrouwen nodig van een volwassene. Deze is de enige die het kind kan helpen om het negatieve gedrag om te draaien. We blijven dus altijd investeren in de relatie met het kind. Waar het kan, spreken we het kind aan op wat het wel kan en op het gedrag dat we wel willen zien. we belonen kleine stapjes van negatief gedrag op weg naar positief gedrag. Ook al lijkt dat soms niet eerlijk; u moet maar denken dat we ook bij rekenen en taal het ene kind complimenteren met iets wat een ander al lang kan.