Missie en Visie

 

Identiteit; Onze kernwaarden, wie willen we zijn?

WAARDEN van De Wegwijzer

 

De belangrijkste (zichtbare) kenmerken zijn voor ons: Rust; Regelmaat; Respect; Structuur; Welzijn;  Verantwoordelijkheid; Plezier

Missie/Doel; Waarom zijn wij er?

We zijn een oecumenische basisschool met stevige wortels in onze wijk, die kinderen een actieve wijze tot brede ontwikkeling stimuleert; rekening houdend met ieders talenten en mogelijkheden ter voorbereiding op een passende
plaats in de maatschappij van de toekomst.

 Visie; Wat zie je dan?

We staan voor het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school
niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en het in veiligheid ontwikkelen van sociaal competent gedrag.

Vanuit een basis van rust, structuur en respect willen we kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Leren van inhoud (kerndoelen) is belangrijk; maar leren om te leren, leren om over
dingen na te denken, leren te plannen, leren samen te werken en leren zelfstandig keuzes maken hoort ook bij een stevige basis.

 Strategie; hoe doen we dat?

Langetermijnkeuzes worden gemaakt op basis van bovenstaande missie en visie. Deze keuzes zijn verwerkt in het schoolplan 2019-2023

 Tactiek; welke keuzes?

Korte termijn keuzes worden gemaakt op basis van deze strategie. Deze keuzes worden verwerkt in een jaarplan.

 Acties; dagelijks handelen op basis van tactische keuzes.

Het hele denken over onderwijs en opvoeding op onze school moet doordrenkt zijn van onze waarden, gebaseerd zijn op onze missie en herkenbaar zijn in onze visie. Dagelijkse keuzes op de werkvloer moeten daardoor worden bepaald en in die lijn worden gemaakt.

 

Kernwaarden

Wij gaan samen voor algemene ontwikkeling en leeropbrengsten

We leren meer dan taal en rekenen

 Wij leren in een duidelijke structuur