Communicatie met ouders

home / Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

De ouders van De Wegwijzer worden op verschillende manieren geïnformeerd over zaken die spelen op onze school.

Schriftelijk

Op onze website vind u algemene informatie over de school. In de schoolgids is nog meer informatie opgenomen. In plaats van briefjes of schoolkrantjes gebruiken wij Isy. Op Isy vind u ook de kalender met activiteiten en uitnodigingen voor oudergesprekken.

Twee keer per jaar krijgt u een rapportmap met informatie over de vorderingen van uw kind mee naar huis. 

leraar
klaslokaal

Mondeling

We starten ieder jaar met een omgekeerd oudergesprek, waarin u de leerkracht informeert over uw kind.

Het tweede gesprek vindt eind januari of begin februari plaats. Dit is na de CITO toetsen. Aan het einde van de week krijgen kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport. Voor deze eerste twee gesprekken nodigen wij alle ouders uit.

Het derde gesprek vindt plaats na de eindtoetsen CITO LOVS. Dit gesprek kan plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouders.

Gesprek met de leerkracht

Voor en na schooltijd zijn de leraren altijd enige tijd op school aanwezig en kunt u ze benaderen voor een korte vraag of mededelingen. U bent altijd welkom. Is er behoefte aan een uitvoeriger gesprek, dan kunt u een afspraak maken met de betreffende leraar.

Gesprek met de directeur

In principe vindt communicatie bij voorkeur plaats tussen ouder en leerkracht. De directeur komt in beeld wanneer deze communicatie niet meer effectief verloopt of wanneer de leerkracht u naar hem doorverwijst. Ook hier geldt, dat voor een uitvoeriger gesprek een afspraak kan worden gepland. Houd er rekening mee dat de leerkracht uw eerste aanspreekpunt is. Dat betekent dat u wellicht het verzoek krijgt uw vraag, klacht of opmerking eerst te bespreken met de leerkracht van uw kind.  

Gesprek met de intern begeleider

Sommige kinderen of gezinnen hebben net iets meer ondersteuning en begeleiding nodig dan de groepsleerkracht kan bieden. Dan kan de intern begeleider een deel van de rol van de leerkracht overnemen.

Adviesgesprekken groep 8

In groep 8 vinden er adviesgesprekken plaats in verband met de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Dit gesprek vindt voor uiterlijk 1 maart plaats en komt voor groep 8 in plaats van het hierboven genoemde tweede oudergesprek.

Ouderavond schoolverlatersactiviteiten

Deze avond voor ouders van groep 8 vindt in de periode mei-juni plaats.

Ouderavond voor communie en vormsel

Deze twee avonden zijn gericht op groep 4 en 8 en worden bepaald in overleg met de pastoor.

Klachten

Zie de volledige klachtenprocedure van MOVARE hier.

Uitleg? Graag!

Komt uw kind thuis met een verhaal waar u vragen over hebt, dan informeren wij u graag over onze kant van het verhaal. Dit gesprek voeren we altijd op een respectvolle manier. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het gesprek op een ander moment voortgezet.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details