Medezeggenschap

home / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (oudergeleding) en door het personeel (personeelsgeleding).

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. De MR heeft het recht van advies of instemming in die gevallen die genoemd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook de plichten van de MR zijn hierin geregeld.

Hier vindt u het jaarverslag en het activiteitenplan.

Een groot deel van het beleid wordt gemaakt op stichtingsniveau. Onderwijsstichting Movare wordt gecontroleerd en geadviseerd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Leden

De ouderleden van de MR zijn een vertegenwoordiging van de ouders en als zodanig ook aanspreekbaar op vragen die bij de ouders spelen. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden die zitting hebben in de MR. De directeur is adviseur van de MR en regelmatig bij de MR vergaderingen aanwezig.

Samenstelling MR BS De Wegwijzer

Personeelsgeleding

  • Chantal Pijls (tevens voorzitter GMR)
  • Monique Brassé
  • Janina Paffen (secretaris)

Oudergeleding

  • Ben Schols (voorzitter)
  • Yvette Haenen 
  • Peter Hubben

Vergaderdata

De vergaderdata zijn:

  • Nog niet bepaald

De vergaderingen beginnen om 20:00 uur.

Vastgestelde notulen

Notulen worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Contact

Wilt u in contact komen met de MR, omdat u bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de MR wil zetten, dan kan dat via mr.oecbsdewegwijzer@movare.nl.

Leerlingenraad

Ook onze leerlingen hebben inspraak op ons beleid. Ieder jaar kiezen de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 uit hun klas een klassenvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Deze vergadert vier keer per jaar met de directeur en intern begeleider. De klas kan suggesties meegeven aan de leerlingenraad en het verslag van de vergadering wordt in de klas besproken door de klassenvertegenwoordiger.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details