Ons onderwijs in groep 3-8

home / Ons onderwijs in groep 3-8

Onderwijs in groep 3-4

In deze periode worden de beginselen van lezen, schrijven en rekenen bijgebracht. Natuurlijk sluit dit aan op datgene wat er in de kleuterperiode is gedaan. Bij wereldoriëntatie komen de kinderen in contact met wat er in hun directe omgeving gebeurt of gebeurd is. In groep 3 wordt iedere dag nog gespeeld, buiten of binnen. Op deze manier proberen wij de overgang van groep 2 naar groep 3 zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Lezen en rekenen zijn de belangrijkste nieuwe vaardigheden voor de kinderen die binnenkomen vanuit de kleuters. Sommigen lezen al boekjes, anderen kennen nog niet alle letters. In dat brede spectrum proberen de leerkrachten alle kinderen voortdurend voortgang te laten maken. Deze lesmethodes gebruiken we in groep 3 en 4

klaslokaal
klaslokaal

Onderwijs in groep 5-8

In de midden- en bovenbouw wordt naast rekenen, taal en lezen ook veel aandacht besteed aan de andere kerndoelgebieden, met vakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, en mens en samenleving waaronder verkeer en geestelijke stromingen en actief burgerschap. Daarnaast is er aandacht voor expressievakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek.

Deze lesmethodes gebruiken we in groep 5-8.

Vanaf groep 7 leren we de kinderen de basis van Engels. In groep 7 leggen de kinderen het praktisch en theoretisch verkeersexamen af. De leerlingen worden ook zo goed mogelijk voorbereid op het voortgezet onderwijs. Dit doen we onder andere door de leerlingen in de bovenbouw regelmatig huiswerk op te geven en door het kind te laten ervaren hoe het leert. Ook bespreken samen wat nodig is voor de volgende stap in de ontwikkeling. 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies, dat voortbouwt op de eerdere ervaringen met de leerling. We kijken naar de ontwikkeling op de Cito-toetsen rekenen, begrijpend lezen en spelling, de rapportpunten, gedrag en werkhouding en eventuele belemmerende of stimulerende factoren in of buiten het kind. De eindtoets kun je zien als een second opinion hierop. Een advies wordt naar aanleiding van de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld. In overleg, soms wel omhoog. Het bindend advies van de leerkracht is wel bespreekbaar, maar niet onderhandelbaar.

Adviesprocedure Voortgezet Onderwijs

Halverwege groep 6 stelt de leerkracht in overleg met de intern begeleider een uitstroomprofiel (voorlopig schooladvies) op voor intern gebruik. Eind groep 6 wordt dit met ouder en kind gedeeld. Vervolgens wordt dit herhaald en eventueel bijgesteld midden en eind groep 7, begin groep 8.

Bij het opstellen van het schooladvies in de notitie uitstroomprofiel houden we rekening met de volgende zaken:

  • Functioneringsniveau op LOVS toetsen RW, BL, Taalverzorging en/of spelling;
  • Vergelijk van deze scores met methodische voortgang;
  • Vergelijk van deze scores met NSCCT (niet schoolse cognitieve competenties test) scores*;
  • (Specifieke) Onderwijsondersteuningsbehoeften (zorgniveau);
  • Belemmerende en compenserende factoren;
  • Kindgesprekken.

Op basis hiervan vult de leerkracht de ParnasSys groeinotitie Uitstroomprofiel in en komt hij tot een preadvies. De intern begeleider neemt deze door en gaat het gesprek aan met de leerkracht bij twijfel.

kind
klaslokaal

Definitief schooladvies

Halverwege groep 8 wordt het definitieve schooladvies samen met de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en directeur bepaald. Daarna wordt het advies met de leerkracht van groep 8 met ouders en kinderen besproken.

De eindtoets

Sinds 2019 nemen wij de DIA-eindtoets af, omdat deze toets adaptief is. Dat wil zeggen dat de toets het niveau van de vragen aanpast aan het niveau van de leerling. In tegenstelling tot andere adaptieve toetsen heeft de leerling nog de mogelijkheid om antwoorden terug te kijken en heroverwegen.

Heroverwegen en bijstellen

Na de eindtoets vergelijken we de adviezen volgens de eindtoets met onze eigen schooladviezen. Conform wetgeving heroverwegen we schooladviezen waarbij het advies volgens de eindtoets hoger is dan het door ons afgegeven advies. In veel gevallen zullen we het advies daarna omhoog bijstellen. Omlaag bijstellen op grond van de eindtoets gebeurt niet.

Volledige procedure

Een omschrijving van de volledige procedure vindt u hier.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details