Vanuit Movare

home / Vanuit Movare

Onderwijsstichting MOVARE

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau. Voor de bereikbaarheid van het MOVARE-bureau verwijzen wij u naar de website van MOVARE.

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn; voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen.

Het beleidsplan is het kompas voor het beleid van onze stichting en voor de ontwikkeling van onze scholen. Het vormt een kader en geeft de richting aan in de ontwikkeling die wij voor 2019-2023 voor ogen hebben.

Jaarlijks legt MOVARE verantwoording af over het gevoerde beleid en de gerealiseerde doelen in een jaarverslag.

Klachtenregeling

Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Informatie over de klachtenregeling van MOVARE vindt u hier.

Passend Primair onderwijs in Zuid-Limburg

Het realiseren van Passend Onderwijs binnen MOVARE gebeurt vanuit de Regiovisie Onderwijskaart PO Zuid-Limburg. Deze visie is ‘inclusief onderwijs thuisnabij’ en ‘regulier waar het kan en speciaal waar het moet’.

Vakantierooster

Het vakantierooster is vastgesteld door het College van Bestuur, na verkregen positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen. Lees hier meer over de buitenschoolse opvang van De Wegwijzer.

Sponsoring

Onze school krijgt wel eens te maken met een vorm van sponsoring. Bijvoorbeeld wanneer wij samenwerken met bedrijven om leerlingen te laten leren. Hoe MOVARE-scholen omgaan met sponsoring is hier te lezen.

Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Het College van Bestuur besluit over de toelating en de verwijdering van leerlingen. De volledige procedure vindt u hier.

Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis)

Sinds 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg (VIP)

Voor een professional kunnen er redenen zijn om een signaal af te geven in de verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). De VIP registreert of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind en maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen. Zo kan geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Meer informatie vindt u hier.

Jeugd en Gezin Parkstad Limburg

Er zijn veel organisaties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie of ondersteuning is er in iedere gemeente één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien opgericht: Jeugd en Gezin Parkstad Limburg.

Office 365 for education

Onderwijsstichting MOVARE gebruikt ICT in de dagelijkse lespraktijk. Om ervoor te zorgen dat leerlingen kunnen werken in een veilige digitale leer- en werkomgeving maakt MOVARE gebruik van Office365. Meer informatie over het werken met Office365 en het mediaprotocol vindt u hier.

Medisch handelen op school

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.

Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.

Privacy binnen MOVARE

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school en het schoolbestuur hebben daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaan. Meer informatie vindt u hier.

Toepassing Leerplichtwet

In Nederland is er de Leerplichtwet, die bepaalt dat ouders ervoor zorgen dat leerlingen regelmatig de school bezoeken. Er zijn situaties die hier een uitzondering op vormen. In het protocol Toepassing Leerplichtwet is een en ander nader uitgewerkt.

Rookvrije school

Onderwijsinstellingen, waaronder basisscholen, hebben sinds 1 augustus 2020 de verplichting een rookverbod op hun terreinen in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Dit betekent dat schoolterreinen volledig rookvrij moeten zijn. Ook onze school is volledig rookvrij. Wat dit inhoudt, leest u hier.

Ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit geldt ook voor onze school. Meer informatie over de ouderbijdrage leest u hier.

COVID-19

In de achterliggende periode heeft het onderwijs en dus ook onze school te maken gehad met de gevolgen van COVID-19 (coronavirus). Lees hier meer over COVID-19.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden?

Ontdek meer over De Wegwijzer

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details